Latest Articles

See All Articles    Add Post

Σεπτέμβρης, ο μήνας της ανανέωσης!

01/09/2014 - by Vasiliki Veneti Post MA
Η σημερινή Δευτέρα σηματοδοτεί τρεις ενάρξεις .... της Εβδομάδας, του Μήνα και του Φθινοπώρου..... Και αν είχαμε ένα λόγο να είμαστε αισιόδοξοι, τώρα έχουμε τρεις δυνατές πεποιθήσεις ότι αυτό που αρχίζει θα καταλήξει εκεί που ο καθένας από εμάς επιθυμεί .... ! 
Read more
 • 25/08/2014 - by Georgios Poullos - Podiatrist

  Proper-fitting sports shoes can enhance performance and prevent injuries. Follow these fitting facts when purchasing a new pair of athletic shoes.
  If possible, purchase atheltic shoes from a specialty store. The staff will provide valuable input on the type of shoe needed for your sport as well as help with proper fitting. This may cost a premium in price but is worthwhile, particularly for shoes that are used often.Try on athletic shoes after a workout or run and at the end of the day. Your feet will be at their largest.Wear the same type of sock that you will wear for that sport.When the shoe is on your foot, you should be able to freely wiggle all of your toes.The shoes should be comfortable as soon as you try them on. There is no break-in period.Walk or run a few steps in your shoes. They should be comfortable.Always re-lace the shoes you are trying on. You should begin at the farthest eyelets and apply even pressure as you create a crisscross lacing pattern to the top of the shoe.There should be a firm grip of the shoe to your heel. Your heel should not slip as you walk or run.If you participate in a sport three or more times a week, you need a sport-specific shoe.It can be hard to choose from the many different types of athletic shoes available. There are differences in design and variations in material and weight. These differences have been developed to protect the areas of the feet that encounter the most stress in a particular athletic activity.Athletic shoes are grouped into categories: Running, training and walking. This includes shoes for hiking, jogging and exercise walking. For a walking shoe, look for a comfortable soft upper, good shock absorption, smooth tread, and a rocker sole design that encourages the natural roll of the foot during the walking motion. The features of a good jogging shoe include cushioning, flexibility, control and stability in the heel counter area, as well as lightness and good traction. 

  Court sports. Includes shoes for tennis, basketball and volleyball. Most court sports require the body to move forward, backward and side-to-side. As a result, most athletic shoes used for court sports are subjected to heavy abuse. The key to finding a good court shoe is its sole. 

  Field sports.
   Includes shoes for soccer football, and baseball. These shoes are cleated, studded or spiked. The spike and stud formations vary from sport to sport, but generally there are replaceable or detachable cleats, spikes or studs affixed onto nylon soles. 

  Track and field sport shoes. Because of the specific needs of individual runners, athletic shoe companies produce many models for various foot types, gait patterns and training styles.Specialty sports. Includes shoes for golf, aerobic dancing and bicycling. 

  Outdoor sports. Includes shoes used for recreational activities such as hunting, fishing and boating.
  Know Your Sport Shoes
  If you play a sport three or more times per week, a sport-specific shoe may be necessary. Remember that after 300 to 500 miles of running or 300 hours of aerobic activity, the cushioning material in a shoe is usually worn down and it's time to toss the shoes.
   
  Choices, choices . . .
  The fitness boom of the last 25 years has led to an explosion in the manufacture of sports shoes. The sports shoe consumer of the 1960s only had to make one choice: the all-purpose sneaker. Today's consumer must choose from among hundreds of brands and styles of athletic shoes designed for every sport and activity.

  You may feel overwhelmed by the choices available to you, particularly since the athletic footwear industry introduces more technologically sophisticated shoes with new designs and features every year. Slick ads and television commercials tout these features, but offer little in the way of advice in selecting the shoes that match your feet. One brand does not meet the needs of everyone, and the latest innovation or most expensive shoe with all the features may not be your best choice.
   
  The information below will help you determine the right shoe for you, the one that will help you enjoy sports and lessen your chance of injury. The information includes what you should look for in sport-specific shoes, features in construction that provide comfort and prevent injuries, how to obtain a proper shoefit, and shoe adjustments that can be made to treat foot problems.
   
  Running Shoes
  Conventional thinking suggests that a good running shoe should have ample cushioning to absorb shock, but there are advocates for minimalist running shoes that have with almost no cushioning. No data exist to say which type of shoe is better, but if you choose a cushioned shoe, look for overall shock absorption for the foot and good heel control. Although not a cure-all, these qualities in a running shoe may help prevent shin splints, tendinitis, heel pain, stress fractures and other overuse syndromes.

  Joggers should wear a shoe with more cushioning impact. Running shoes are designed to provide maximum overall shock absorption for the foot. Such a shoe should also have good heel control. Although not a cure-all, these qualities in a running/sports shoe help prevent shin splints, tendinitis, heel pain, stress fractures and other overuse syndromes.
   
  Walking Shoes
  If walking is your sport or your doctor's recommendation for cardiovascular conditioning, wear a lightweight shoe. Look for extra shock absorption in the heel of the shoe and especially under the ball of the foot (the metatarsal area). This will help reduce heel pain (plantar fasciitis and pump bumps) as well as burning and tenderness in the ball of the foot (metatarsalgia). A shoe with a slightly rounded sole or rocker bottom also helps to smoothly shift weight from the heel to the toes while decreasing the forces across the foot. Walking shoes have more rigidity in the front so you can roll off your toes rather than bend through them as you do with running shoes.
   
  Aerobic Shoes
  Shoes for aerobic conditioning should be lightweight to prevent foot fatigue and have extra shock absorption in the sole beneath the ball of the foot (metatarsal area), where the most stress occurs. If possible, work out on a carpet.
   
  Tennis Shoes
  Tennis players need a shoe that supports the foot during quick side-to-side movements or shifts in weight. A shoe that provides stability on the inside and outside of the foot is an important choice. Flexibility in the sole beneath the ball of the foot allows repeated, quick forward movements for a fast reaction at the net. You need slightly less shock absorption in the shoe if you're playing tennis or other racquet sports. On soft courts, wear a softer soled shoe that allows better traction. On hard courts, you want a sole with greater tread.
   
  Basketball Shoes
  If basketball is your sport, choose a shoe with a thick, stiff sole. This gives extra stability when running on the court. A high-top shoe may provide added support but won't necessarily decrease the risk of ankle sprain or injury.
   
  Cross Trainers
  Cross-training shoes, or cross trainers, combine several of the above features so that you can participate in more than one sport. A good cross trainer should have the flexibility in the forefoot you need for running combined with the lateral control necessary for aerobics or tennis.
   
  You do not necessarily need a different pair of shoes for every sport in which you participate. Generally, you should wear sport-specific shoes for sports you play more than three times a week. If you have worked out for some time injury-free, then stick with the particular shoe you have been wearing. There is really no reason to change.
   
  For special problems, you may need a special shoe. A well-cushioned shoe may not be a good shoe for someone who overpronates. If your ankles turn easily, you may need to wear a shoe with a wide heel. If you have trouble with shin splints, you may need a shoe with better shock absorption.
   
  Design Features
  Sport shoes vary in materials and design as well as how they are made. Look inside the shoe before you decide to buy. This will help you select a shoe that fits both your foot and your sport.
   
  Special features in construction give comfort to the wearer as well as help prevent injury:

  A slip-lasted shoe is made by sewing together the upper like a moccasin and then gluing it to the sole. This lasting method makes for a lightweight and flexible shoe with no torsional rigidity.
   
  A board-lasted shoe has the "upper" leather or canvas sewn to a cardboard-like material. A person with flat feet (pes planus) feels more support and finds improved control in this type of shoe.
   
  A combination-lasted shoe combines advantages of both other shoes. It is slip-lasted in the front and board-lasted in the back. These shoes give good heel control but remain flexible in the front under the ball of the foot. They are good for a wide variety of foot types.
   
  Shoe Fit
  The best designed shoes in the world will not do their job if they do not fit properly. You can avoid foot problems by finding a shoe store that employs a pedorthist or professional shoe fitter who knows about the different shapes and styles of shoes. Or you can become an informed consumer by following these guidelines:
  Don't go just by size. Have your feet measured.
  Visit the shoe store at the end of a workout when your feet are largest.
  Wear the socks you normally wear when working out.
  Fit the shoe to the largest foot.
  Make sure the shoe provides at least one thumb's breadth of space from the longest toe to the end of the toe box.
  If you have bunions or hammertoes, find a shoe with a wide toe box. You should be able to fully extend your toes when you're standing, and shoes should be comfortable from the moment you put them on. They will not stretch out.
  Women who have big or wide feet should consider buying men's or boys' shoes, which are cut wider for the same length. 
  When Foot Problems Develop
  If you begin to develop foot or ankle problems, simple adjustments in the shoes sometimes can relieve the symptoms. Many of these simple devices are available without prescription.
  A heel cup provides an effective way to alleviate pain beneath the heel (plantar fasciitis). Made of plastic or rubber, the heel cup is designed to give support around the heel while providing relief of pressure beneath the tender spot.An arch support (orthosis) can help treat pain in the arch of the foot. Made of many types of materials, arch supports can be placed in a shoe after removing the insole that comes with the shoe.A metatarsal pad can help relieve pain beneath the ball of the great toe (sesamoiditis) or beneath the ball of the other toes (metatarsalgia). Made of a felt material or firm rubber, the pad has adhesive on its flat side. Fixed to the insole behind the tender area, the pad shares pressure normally placed on the ball of the foot. This relieves pressure beneath the tender spot.
  Custom Arch Supports
  Many problems in the feet respond to stretching and conditioning, choosing a different shoe, and simple over-the-counter shoe modifications. However, long-term (chronic) and complicated problems of the feet may require specially designed inserts (orthoses) made of materials that concentrate relief on a particular area while supporting other areas. Severe flat foot, high arches, shin splints, Achilles tendinitis and turf toe are but a few of these conditions.

  To obtain the best relief for such problems, see an orthopaedic surgeon, a doctor specializing in diseases of the bones and joints. The orthopaedic surgeon is trained to treat problems of the foot and ankle. Pedorthists and orthotists are trained to make and modify arch supports (orthoses) and fulfill the surgeon's prescription. Working with these professionals will ensure you get the right shoe for the best possible treatment.

  References:

  http://www.aofas.org/footcaremd/how-to/footwear/Pages/Selecting-Athletic-Shoes.aspx

  How to Select the Right Athletic Shoes

 • 25/08/2014 - by Georgios Poullos - Podiatrist  Let's rock and roll: By about four months most babies start to rock and roll, first from their side to their back, then back again. Soon after they’ll start to lie with their upper body supported on one or both hands - all the better to see the world around them. Next they’ll learn to sit. At first they can stay in place when you put them down for just a few seconds before tumbling back, but later they’ll be able to sit up for themselves.

  Olympic crawl: Next, babies will learn that by pushing down with hands and raising their upper body, they can pull themselves along. Later, little legs join in too and then they’re off. At high speed too – they can crawl four hundred metres in the time it takes to drink a cup of tea. Of course not all babies are the same and forego crawling in favour of a rather curious bottom shuffling.

  Baby-walkers: Forget them. Your babies will stand when they’re ready and baby-walkers won’t make it any sooner. In fact badly adjusted baby-walkers may even hinder development as they mean your child will have to stretch to reach the ground and won’t need to learn to balance independently.

  Early first shoes: “Cruising” comes between crawling and walking. Having pulled themselves up on the furniture children slide their hands to one side, then their feet, which allows them to move their whole body. To stay upright they will always keep either two hands and one foot or two feet and one hand in place.

  At first they will crawl when confronted with a gap between furniture. But as they grow they learn to cross by moving their feet into the gap and letting go to totter to the next support.

  Time for first shoes: Most children learn to walk aged between 9 and 18 months, depending on the development of the required muscular strength. But don’t hurry them or become anxious - your child is an individual and will walk when they are ready. After all, these are just the first steps on a very long road.

  First shoes: Once your child can take a few steps unaided then he or she is ready for that first pair of real shoes. When choosing your child’s first shoes the first thing to look for is a trained fitter. Then make sure the shoes have these features:

      * Close cropped soles to prevent tripping
      * Room for movement and growth built in
      * Soft leather uppers for cool comfortable feet
      * Lightweight, flexible sole to aid walking development
      * Whole and half sizes and a choice of widths to find the right fit
      * Fully adjustable fastenings
      * Padded ankle for protection and support

  Up and running

  At this age most kids learn to run and do little standing jumps. Once they reach this stage watch out, as you’ll need shoes that can take some punishment and still look good.

  Our recommendations for infant shoes:

      * Room to grown built in without sacrificing fit
      * Made to follow the unique shape of children’s feet
      * Whole and half sizes and a choice of widths
      * Quality leather uppers for comfort and protection
      * Lightweight, flexible sole for comfort and grip

  Running and Jumping

  As your child grows, you will pass many other milestones together, first birthday, first words, and many others. But while all this is happening your child’s feet and their walking will be developing all the time.

  By the time your child is a fully-fledged toddler they will walk very differently from when they took those first steps.

      * Arms are no longer used for balance so they can be used to pick up (and throw down!) things that catch the eye
      * Knees and feet now point forward as the hip joints are fully in place
      * Ankles and knees are now being flexed, reducing the shock that leads to head movement and, in turn, tumbles
      * Walking is still flat footed (which is what can make can make toddlers look clumsy) so light, flexible soles are still vital

  Baby First Shoes

 • 25/08/2014 - by Georgios Poullos - Podiatrist

  Sport Medicine
  Sports medicine specializes in preventing, diagnosing and treating injuries related to participating in sports and/or exercise, specifically the rotation or deformation of joints or muscles caused by engaging in such physical activities.

  A sports podiatrist may have undertaken a three-year degree course in podiatry, followed by a combination of practical work experience and post-graduate qualifications. 

  When you call a podiatrist to book an appointment, you can ask whether they specialise in sports podiatry.

  Did you know? 
  Knowledge of sports science is important in treating the sportsperson effectively. When a sportsperson throws a discus, you need to know where the weight load on the body is greatest, the way the foot twists – in other words, specific knowledge of the way the muscles, bones and soft tissues interact for that particular sport.The field of sports medicine can be diverse. A sportsperson may follow certain training routines, be on a particular diet, or be under pressure from family to achieve success – so psychology and physiology can be important parts of podiatric sports medicine too, along with other disciplines. 

  Sports Podiatry

  Who can benefit from sports podiatry? 
  With the use of gyms becoming increasingly popular, it is no surprise that more and more people are seeking the advice of sports podiatrists. As well as the professional sportsperson, the recreational or weekend sportsperson can equally benefit from sports podiatry.What common problems occur? 
  Mr Dunning says, “I regularly see many patients with overuse problems, varying from acute to long-term chronic conditions.” Shin splints, Achilles tendonitis, knee pain, back pain, heel pain can all be common problems for the sportsperson.What can a podiatrist do? 
  A podiatrist will assess and manage the podiatric needs of the sportsperson and the sport. He may carry out a physical biomechanical assessment, which looks at the way the bones, muscles, and associated structures such as tendons are aligned and interact. He may also look at factors such as stability, body posture and other musculoskeletal factors. He will take into account the type of sport and provide advice on what the patient can do for themselves, such as stretching and strengthening exercises.What can other health professionals do? 
  Sports podiatrists often work in a team with dieticians, physiotherapists, sports science specialists and sports masseurs, where each team member has his own area of expertise. A podiatrist may refer you to one of these specialists when it may prove to be beneficial for you

  Reference: 

  http://www.scpod.org/foot-health/sport-medicine/


  Sports medicine and podiatry

 • 25/08/2014 - by Georgios Poullos - Podiatrist

  click the link bellow to view the guide.

  Diabetes and feet

 • 25/08/2014 - by Georgios Poullos - Podiatrist

  How many steps does the average adult take a day?
  4000 to 6000 steps a day and our feet carry us the equivalent of five times round the earth in an average lifetime.

  What % of the adult population has a foot problem? 
  Between 75% and 80% of the adult population have some form of foot problem. See our Foot Health Information section for more details.

  How many working days are lost to back pain each year by women. 
  There are 44 million working days lost each year and women having approximately four times as many foot problems as men; a contributing factor is the wearing of high heel shoes.

  Which part of the body has more sweat glands per square inch than anywhere else?
  Our feet have 250,000, to be exact and the average pair gives off about half a pint of perspiration per day.

  What percentage of people think that their feet are the most unattractive part of their body?
  20% Percent of people think their feet are the most unattractive part of their body? For tips on how to keep your feet attractive and in good order see our keeping feet healthy section.

  Why do women suffer more foot problems than men? 
  An American study called "If the shoe fits, wear it" found that nine out of ten women are wearing shoes that are too small and, after the age of 60, some 70% of women will have osteoarthritis problems in their feet. As you get older, your feet tend to spread, but few women get them measured after the age of 20. Foot problems most commonly appear in the 40s, 50s, and 60s following decades of persevering with poorly fitting footwear. If social expectations of women's appearance and the sort of shoes that are "acceptable" changed, then there would be far fewer foot problems.


  References:

  http://www.scpod.org/help/guide-to-navigation/find-more-on-feet-stats-and-facts

  Feet stats and facts

 

Upcoming Events

See All Events
 • No events found.

Latest Photo Galleries

See All Galleries
 • No galleries found.

Latest News

See All News
 • No news found.

Latest Reviews

See All Reviews
 • DC Dermatologicum - Michaelides Argyris (Dr.)

  *
   ... Read More
  Don't recommend this doctor. Not professional , especially the girls working there. I needed shampoo for greasy hair, they sold me for dry and didn't want to change. And the doctor said that this shampoo for dry hair is the same as for greasy, try it! I'd tried it and my hair started to fall down. They want only to take money from customers, don't really care about costumers!
 • Pantazis Andreas

  * * * * *
   ... Read More
  I gave birth to my son in Sep 2013 at Pantazis clinic. The clinic is extremely clean and the examination room immaculate. Also, I was very satisfied with the facilities provided. The rooms have en-suite bathroom, nurse call facility, telephone, television, wireless internet access, refrigerator and air-conditioning. Suites include a separate living room as well as a balcony. The meals were quite tasty as they were prepared at the clinic's kitchen. The nurses were very friendly and helpful throughout my staying at the clinic. Dr. Andreas Pantazis is a great doctor. He is very professional and knowledgable and he was really reassuring. He made me feel very comfortable and took the time to answer all my questions. Most importantly, he was absolutely concerned with my well-being. I would definitely recommend him! He is excellent and so is the staff.
 • Cyprus Therapy

  * * * * *
   ... Read More
  Zoe is a psychologists that you can connect with. I received an excellent service. She is very helpful and makes you feel very comfortable, so you can express your most personal thoughts to her. She is a great choice.